پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 


کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
/ط194م/ آگهي مناقصه عمومي شماره 22 سال 1400 (دو مرحله ای)شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت خرید و نصب 1060جام شیشه اتوبوس دو کابین جديد! مناقصه 1400/07/291400/08/161400/08/151400/08/15مشاهده اطلاعات کامل
/ط193م/آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 20 ســال 1400(دو مرحله ای)شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت خرید400 بشکه ضد یخ  جديد! مناقصه 1400/07/291400/08/161400/08/151400/08/15مشاهده اطلاعات کامل
1071مناقصه عمومی تک مرحله ای بهسازی و زیبا سازی پایانه ها سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرج و پروژه توقفگاه باغستان مناقصه 1400/07/271400/08/091400/08/081400/08/08مشاهده اطلاعات کامل
0574آگهی حراج حضوری رستوران سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شیراز مزايده 1400/07/181400/08/031400/08/011400/08/01مشاهده اطلاعات کامل
/ط 186م/ آگهی مزايده عمومی شماره 3 سال 1400 (دو مرحله ای) فروش لوازم اسقاط و مستعمل اتوبوسرانی تهران مزايده 1400/07/251400/08/091400/08/081400/08/08مشاهده اطلاعات کامل
/ط 187م/ آگهی مزايده عمومی شماره 4 سال 1400 (دو مرحله ای) اتوبوسرانی تهران مزايده 1400/07/251400/08/091400/08/081400/08/08مشاهده اطلاعات کامل
/ط184م/ آگهي تجدید مناقصه عمومي (نوبت دوم) شماره 14 ســال 1400 (دو مرحله ای) اتوبوسرانی تهران مناقصه 1400/07/221400/08/041400/08/031400/08/03مشاهده اطلاعات کامل
/ط185م/آگهی مزايده عمومی شماره 2 سال 1400 (دو مرحله ای)اتوبوسرانی تهران مزايده 1400/07/221400/08/041400/08/031400/08/03مشاهده اطلاعات کامل
/ط182م/ آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 21 سال 1400 (دو مرحله ای) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مناقصه 1400/07/201400/07/291400/07/291400/07/29مشاهده اطلاعات کامل
0717خرید میل سوپاپ اتوبوسرانی مشهد برابر اسناد استعلام فراخوان 1400/07/171400/07/211400/07/201400/07/20مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0