پنج‌شنبه, 1 مهر 1400
مشخصات عمومی
کد: /ط128م/ نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي تجدید (نوبت سوم)مناقصه عمومي شماره 3 سال 1400 -خرید 100 دستگاه میدل باس - (دو مرحله ای) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد 100 دستگاه میدل باس مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی معتبر و دارای صلاحیت خریداری نماید. لذا اشخــاص حقوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151  تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/05/09 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه موظفند در هنگام تحویل پاکات ، نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند .


 


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/04/27 مهلت دریافت اسناد: 1400/05/09
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/05/09 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/05/10
تاریخ انقضاء: 1400/05/10
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0