پنج‌شنبه, 1 مهر 1400
مشخصات عمومی
کد: /ط115م/ نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 9 سال 1400 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 9 سال 1400 (دو مرحله ای) با کد /ط108م/ مندرج در روزنامه همشهری شماره 8251  مورخ 1400/04/02 ، اصلاحات زیر اعمال می گردد :

  1. عبارت "تولید کنندگان معتبر داخلی" به "تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی" تغییر می باید.
  2. زمان تحویل پاکات سه گانه مناقصه به 1400/04/19 و زمان بازگشائی پاکات از ساعت 15:15 به 14:45 مورخ 1400/04/20 تغییر می یابد.

 سایر مفاد آگهی مزبور کماکان به قوت خود باقی است.

پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 9 سال 1400 (دو مرحله ای) با کد /ط108م/ مندرج در روزنامه همشهری شماره 8251  مورخ 1400/04/02 ، اصلاحات زیر اعمال می گردد :

  1. عبارت "تولید کنندگان معتبر داخلی" به "تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی" تغییر می باید.
  2. زمان تحویل پاکات سه گانه مناقصه به 1400/04/19 و زمان بازگشائی پاکات از ساعت 15:15 به 14:45 مورخ 1400/04/20 تغییر می یابد.

 سایر مفاد آگهی مزبور کماکان به قوت خود باقی است.

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/04/07 مهلت دریافت اسناد: 1400/04/19
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/04/19 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/04/20
تاریخ انقضاء: 1400/04/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0