شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج
5763
مزايده
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/08/22
1401/08/25
1401/09/05
1401/09/07
1401/09/07
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0