شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
آگهی مزایده اقلام اسقاطی شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
1001095050000001
مزايده
شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
مرحله تحويل اسناد
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوز صادره درنظر دارد اقلام اسقاطی خود را بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی  با قیمت پایه به مبلغ 7/679/422/800ریال به فروش برساند لذا از متقاضیان دعوت بعمل مي آید براي دريافت اسناد مزایده از تاريخ انتشار آگهي به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

"آگهی مزایده اقلام اسقاطی به شماره 1001095050000001 "
  شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوز صادره درنظر دارد اقلام اسقاطی خود را بصورت یکجا از طریق مزایده عمومی  با قیمت پایه به مبلغ 7/679/422/800ریال به فروش برساند لذا از متقاضیان دعوت بعمل مي آید براي دريافت اسناد مزایده از تاريخ انتشار آگهي به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی  پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد ضمنآ شرکت کنندگان در مزایده که عضو سامانه نمیباشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند سپرده شركت در مزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي تبریز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه.
-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی لغایت روز چهارشنبه مورخه 1401/07/28تا ساعت 13:00 در بستر سامانه میباشد.
شرکت کنندگان در مزایده اصل فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی  شرکت در مزایده را بصورت فیزیکی به امورمالی شرکت واحد واقع در میدان پنجم مرداد ساختمان اداری تحویل و رسید اخذ نمایند.
-  سپرده شرکت در مزایده  واريز مبلغ  154/288/456ریال  بصورت نقدی به عنوان سپرده شركت در مزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي تبریز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه.
- بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده  و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط  مزایده دراسناد مزایده موجود مي باشد.
 
قوانین
1401/07/23
1401/07/28
1401/07/28
1401/07/29
1401/07/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0