شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي شماره 2001005050000010 سال 1401 (دو مرحله ای)
2001005050000010
مناقصه دو مرحله ای
شركت واحداتوبوسراني تهران و حومه
مرحله تحويل اسناد
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد تولید و تحویل 3966 دست کت و شلوار پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به کارخانجات معتبر و دارای صلاحیت واگذار نماید.

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد تولید و تحویل 3966 دست کت و شلوار پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به کارخانجات معتبر و دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند نسبت به رویت آگهی سیستمی از طریق سایت http://bus.tehran.ir  اقدام نموده و به منظور شفاف سازی معاملات جهت تعریف امضای دیجیتال از طریق سایت www.gica.ir و انجام الکترونیک آن ضروری است شرکت کنندگان نسبت به تهیه توکن (token) جهت دریافت و بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه از طریق سایت http://business.tehran.ir (تالار معاملات شهرداری تهران) و http://setadiran.ir (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به شماره فراخوان 2001005050000010 اقدام نمایند.

شایان ذکر است مهلت دریافت اسناد از تاریخ چاپ آگهی تا ساعت 14:00 مورخ 1401/07/13 بوده و مدارک دریافتی پس از تکمیل می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/07/23 با امضای دیجیتال در سایت مذکور بارگذاری و پیشنهادهای بارگذاری شده ساعت 13:15 روز یکشنبه مورخ 1401/07/24 بازگشائی و قرائت می گردد. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77181533 تماس حاصل نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 2,974,500,000 ریال (دومیلیارد ونهصد وهفتاد وچهارمیلیون و پانصد هزار ریال) خواهد بود که در قالب واریز نقدی به حساب شماره 7005340941 بانک شهر شعبه هنگام کد 209 یا چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل تمدید ، می باشد و اصل ضمانت نامه بصورت لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/07/23 تحویل اداره کل حراست به آدرس تهران ـ ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک میگردد.

بدیهی است مسئولیت هرگونه پیامدهای احتمالی در خصوص عدم آشنایی و نداشتن توان فنی بر عهده شرکت کننده می باشد.

تمامی متقاضیان شركت در مناقصه موظفند ، در هنگام تحویل پاكت "الف" نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند.

 

 

قوانین
1401/07/13
1401/07/13
1401/07/23
1401/07/24
1401/07/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0