شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
مناقصه خرید انواع روغن مورد نیاز ناوگان سازمان اتوبوسرانی مشهد
140100509
مناقصه یک مرحله ای
شركت واحد اتوبوسراني مشهد و حومه
مرحله تحويل اسناد

شهرداری مشهد
سازمان اتوبوسرانی
    تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
مناقصه عمومی---- یک مرحله ای

مبلغ براورد اولیه :   99,999,700,000   ریال    معادل :   نود و نه میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و هفتصد هزارریال
مبلغ ضمانت نامه :   5,000,000,000  ریال    معادل :   پنج میلیاردریال
آدرس برگزار کننده :   مشهد ؛ انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان حوزه معاونت عمران ، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ، طبقه اول سازمان اتوبوسرانی مشهد .
شماره تلفنخانه : 5-33448301 051
   تلفن :  05133448340
تجدید : خیر
رشته ها :
ردیف رشته حداقل رتبه
1 فروشندگان - لاستیک و روغن و ضدیخ اتومبیل ---
کلیه مراحل برگزاری فراخوان های مناقصات در مجموعه شهرداری مشهد از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت نام در این سامانه و همچنین دریافت گواهی امضای الکترونیکی برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
قوانین
1401/06/17
1401/06/31
1401/07/10
1401/07/12
1401/07/12
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0