شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
آگهی مناقصـــه فروش و شارژ و کنترل كارت بليت الكترونيكي مسیر تندرو شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
3786
مناقصه یک مرحله ای
شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
مرحله تحويل اسناد
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مجوز صادره درنظر دارد امورمربوط به فروش و شارژ  و کنترل كارت بليت الكترونيكي خود را  از طریق مناقصه عمومی  با شرایط ذیل بمدت يكسال شمسي به شركتهاي واجد شرايط که داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشند واگذار نمايد. لذا از شركتهاي داراي صلاحيت  دعوت بعمل مي آید براي دريافت اسناد هر دو مناقصه مذکوراز تاريخ انتشار آگهي به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شدضمنآ شرکت کنندگان در مناقصه که عضو سامانه نمیباشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي تبریز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه.
1) مناقصه فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی با پرداخت 12/88 درصد بصورت ماهانه  از  قیمت پایه( 61 میلیارد ریال)  از محل فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره: 
الف) مبنای پرداخت  حق الزحمه به برنده مناقصه تا سقف مبلغ 61/000/000/000ریال ( 61 میلیارد ریال) شارژ کارت بلیت بر اساس درصد پیشنهادی وی خواهد بود و برای مازاد بر 61 میلیارد ریال برابر بندهای ب و ج محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ب) در صورت افزایش مبلغ شارژ، از 61/000/000/000ریال تا سقف  65/000/000/000 ریال  با محاسبه 8 درصد  به برنده مناقصه  بعنوان حق الزحمه پرداخت خواهد شد.
ج) برای مازاد بر مبلغ  65/000/000/000ریال  با اعمال 10 درصد از مبلغ فروش و شارژ بعنوان حق الزحمه به برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 
  2)مناقصه کنترل کارت بلیت الکترونیکی مسافرین  با پرداخت  25/1 درصد  بصورت ماهانه از مبلغ تراکنش کارت بلیت الکترونیکی بعنوان قیمت پایه به برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
تبصره:
الف: مبنای پرداخت حق الزحمه به برنده مناقصه تا سقف مبلغ 20/000/000/000ریال( بیست میلیارد ریال)  برای کنترل کارت بلیت بر اساس درصد پیشنهادی وی خواهد بود و برای مازاد بر بیست  میلیارد ریال برابر بندهای ب، پ و ج محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ب: در صورت افزایش مبلغ تراکنش، از مبلغ 20/000/000/000ریال( بیست میلیارد ریال) تا سقف 22/000/000/000ریال(بیست و دو میلیارد ریال) بر مبنای 8 درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 پ: در صورت افزایش  مبلغ تراکنش، از مبلغ 22/000/000/000ریال(بیست و دو  میلیارد ریال)تا سقف 25/000/000/000(بیست و پنج میلیارد ریال)  بر مبنای  10 درصد به برنده مناقصه بعنوان حق الزحمه پرداخت خواهد شد.
ج: مازاد بر مبلغ  25/000/000/000ریال(بیست و پنج میلیارد ریال)  با اعمال 15 درصد بعنوان حق الزحمه  برنده مناقصه محاسبه و پرداخت خواهد شد. در صورت کاهش درآمد کنترل شرکت واحد تبریز در شرایط فورس ماژور و خارج از اراده طرفین،  مبنای پرداخت بر اساس درصد پیشنهادی برنده مناقصه از مبلغ 20/000/000/000 ریال محاسبه  و پرداخت خواهد شد.
-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی لغایت 1401/06/19 تا ساعت 13:30  در بستر سامانه میباشد.
- زمان بازگشایی پاکت ها مورخ 1401/06/20 ساعت 13 می باشد.
شرکت کنندگان در مناقصه اصل فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی  شرکت در مناقصه را بصورت فیزیکی به امورمالی شرکت واحد واقع در میدان پنجم مرداد ساختمان اداری تحویل و رسید اخذ نمایند.
-  سپرده شرکت در مناقصه فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی  واريز مبلغ 1/886/332/000 ریال  و سپرده شرکت در مناقصه کنترل کارت بلیت الکترونیکی مبلغ 1/205/500/000ریال  بصورت نقدی به عنوان سپرده شركت در مناقصه به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهر شعبه آزادي تبریز بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه يا ضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه.
-  ارائه ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به مبلغ 9/428/160/000 ریال و ارائه ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد کنترل کارت بلیت الکترونیکی به مبلغ 6/024/000/000 ریال  بعنوان تضمین قراردادها از طرف برنده مناقصه الزامی میباشد.
    - با عنايت به اينكه موضوع مناقصه فروش و شارژ  و مناقصه كنترل تراكنش كارت بليت مكمل هم ميباشد لذا برنده مناقصه در صورتيكه در مناقصه فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي  برنده اول انتخاب نشود شركت واحد در رد يا قبول پيشنهاد مختار ميباشد. و شركت كنندگان هرگونه ايراد و ادعاي بعدي را در اين خصوص در مراجع اداري و قضايي را از خود سلب و ساقط مي نمايند.
-برنده مناقصه مکلف است از نظر مالی توان پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را داشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را منوط به پرداخت صورت وضعیت از طرف کارفرما ننماید.
- برنده مناقصه مکلف است مطابق قانون کار حق و حقوق نیروی بکار گیری شده را پرداخت نماید.
-موضوع هر دو مناقصه بصورت حجمی واگذار میگردد.
- بديهي است شركت در مناقصه به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مناقصه و آئين نامه معاملاتي شركت واحد تبريز بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرايط  هر دو مناقصه دراسناد مناقصه موجود مي باشد.
قوانین
1401/05/31
1401/06/19
1401/06/19
1401/06/20
1401/06/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0