شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی واگذاری 8 دستگاه اتوبوس C12 D - SLF متعلق به شهرداری ملارد
540/ص ش/1401
مزايده
شهرداری ملارد
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1401/05/26
1401/06/02
1401/06/14
1401/06/15
1401/06/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0