جمعه, 10 تير 1401
مشخصات عمومی
آگهی مزايده عمومی شماره 1 سال 1401 (دو مرحله ای)
/ط300م/
مزايده
سازمان اتوبوسرانی تهران
مرحله تحويل اسناد

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد با هدف توسعه درآمد پایدار و استفاده از توان بخش خصوصی و بر اساس مصوبه هیئت مدیره ، بهره برداری از مجموعه ورزشی مهرورزان واقع در اتوبان شهید محلاتی، خیابان دهم فروردین، میدان امام حسن مجتبی(ع)، خیابان پاسدار گمنام ، خود را از طریق مزایده عمومی در قالب قرارداد اجاره به اشخاص حقوقی واگذار نماید. واجدین شرایط می توانند نسبت به رویت آگهی سیستمی از طریق سایت http://bus.tehran.ir  اقدام نموده و به منظور شفاف سازی معاملات جهت تعریف امضای دیجیتال از طریق سایت www.gica.ir و انجام الکترونیک آن و تهیه توکن (token) جهت دریافت و بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه از طریق سایت http://business.tehran.ir (تالار معاملات شهرداری تهران) و http://setadiran.ir (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به شماره فراخوان 5001005050000002 اقدام نمایند. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77181533 تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است مهلت دریافت اسناد ازتاریخ چاپ آگهی تا ساعت 14:00 روزچهارشنبه مورخ 21/02/1401 بوده ومتقاضیان پیشنهاد قیمت خود "پاکت ج" را مطابق فرم پیوست شماره "8" اسناد مزایده از طریق ثبت در سایت http://setadiran.ir با امضای الکترونیکی بارگذاری نموده ومحتویات پاکتهای "الف" و "ب" رابصورت فیزیکی حداکثرتا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز شنبه مورخ 31/02/1401 به آدرس: تهران ـ ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک تحویل ورسید دریافت دارند.همچنین به منظورکسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77181533 تماس حاصل نمایند.

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1,500,000,000 ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) خواهد بود که در قالب واریز نقدی به حساب شماره 7005340941 بانک شهر شعبه هنگام کد 209 و ارائه اصل فیش یا چک تضمین شده یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل تمدید تحویل میگردد. پیشنهادهای دریافتی ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 01/03/1401 بازگشائی شده و قرائت می گردد.

بدیهی است مسئولیت هرگونه پیامدهای احتمالی در خصوص عدم آشنایی و نداشتن توان فنی بر عهده شرکت کننده می باشد.

"تمامی متقاضیان شرکت در مزایده موظفند در هنگام تحویل پاکت ها ، نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند."

 

قوانین
1401/02/17
1401/02/21
1401/02/31
1401/03/01
1401/03/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0