جمعه, 10 تير 1401
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه واگذاری نظارت و کنترل بر ثبت کارت الکترونیک بلیط مسافران در ایستگاه ها و حفاظت از اموال ایستگاه ها در خطوط تندرو اتوبوسرانی تهران
/ط293م/
مناقصه دو مرحله ای
سازمان اتوبوسرانی تهران
مرحله تحويل اسناد
 

قوانین
1401/02/01
1401/02/07
1401/02/17
1401/02/18
1401/02/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0