جمعه, 10 تير 1401
مشخصات عمومی
آگهي مناقصه عمومي شماره 27 ســال 1400 (دو مرحله ای) اتوبوسرانی تهران
ط280م
مناقصه دو مرحله ای
سازمان اتوبوسرانی تهران
مرحله تحويل اسناد

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد حمل سالیانه حدود شصت میلیون لیتر نفت گاز مورد نیاز اتوبوس های خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران واگذار نماید. لذا واجدین شرایط می توانند نسبت به رویت آگهی سیستمی از طریق سایت http://bus.tehran.ir  اقدام نموده و به منظور شفاف سازی معاملات جهت تعریف امضای دیجیتال از طریق سایت www.gica.ir و انجام الکترونیک آن ضروری است شرکت کنندگان نسبت به تهیه توکن (token) جهت دریافت و بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه از طریق سایت http://business.tehran.ir (تالار معاملات شهرداری تهران) و http://setadiran.ir (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به شماره فراخوان 2000005050000022 اقدام نمایند.

شایان ذکر است مهلت دریافت اسناد از تاریخ چاپ آگهی تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/12/08 بوده و مدارک دریافتی پس از تکمیل می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 با امضای دیجیتال در سایت مذکور بارگذاری و پیشنهادهای بارگذاری شده ساعت 13:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18 بازگشائی و قرائت می گردد. همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 77181533 تماس حاصل نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 2,000,000,000 ریال (دو میلیارد ریال) خواهد بود که در قالب واریز نقدی به حساب شماره 7005340941 بانک شهر شعبه هنگام کد 209 وارائه اصل فیش یا چک تضمین شده یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل تمدید و اصل ضمانت نامه بصورت لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت 14:00 روزسه شنبه مورخ 1400/12/17 تحویل اداره کل حراست به آدرس تهران ـ ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک میگردد.

بدیهی است مسئولیت هرگونه پیامدهای احتمالی در خصوص عدم آشنایی و نداشتن توان فنی بر عهده شرکت کننده می باشد.

تمامی متقاضیان شركت در مناقصه موظفند ، در هنگام تحویل پاكت "الف" نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند.

 

 


قوانین
1400/12/01
1400/12/08
1400/12/17
1400/12/18
1400/12/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0