جمعه, 10 تير 1401
مشخصات عمومی
مزایده واگذاری جایگاه سوخت سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرج
1075
مزايده
امور قراردادهای سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرج
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1400/11/14
1400/11/25
1400/11/25
1400/11/26
1400/11/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0